Meer over coaching

Hoe verschilt coaching ten opzichte van andere begeleidingsvormen?

Om het begrip coaching beter te begrijpen is het handig om het onderscheid te maken met andere persoonlijke of professionele ondersteunende begeleiding. Professionele coaching richt zich op het stellen van doelen, het realiseren van doelen en het managen van persoonlijke verandering.

Consultancy

Personen of organisaties gebruiken consultants voor hun specifieke expertise. Hoewel de gehanteerde systematiek kan verschillen, zal een consultant over het algemeen een diagnose stellen, een oplossing aandragen en in sommige gevallen implementeren. Bij coaching gaat het erom dat de cliënt individueel of in teamverband in staat worden gesteld zelf een oplossing voor hun probleem te genereren. De coach verschaft inzicht waar belemmeringen liggen en ondersteunt hierbij met systemen en kaders.

Therapie

Het doel van therapie is het genezen van pijn, disfunctie en/of conflicten binnen een individu of in relaties. De focus ligt vaak op het oplossen van problemen die voortkomen uit het verleden en het emotionele functioneren van een persoon in het heden belemmeren. Coaching daarentegen, ondersteunt persoonlijke en professionele groei, gebaseerd op een zelf geïnitieerde verandering. Coaching is gericht op het nastreven van specifieke, uitvoerbare resultaten. Coaching is toekomstgericht en primair gericht op het creëren van strategieën voor het bereiken van zowel professionele als persoonlijke doelen.

Mentoring

Een mentor is een expert die op basis van eigen ervaring, kennis en begeleiding biedt. Mentoring kan advisering, begeleiding en coaching omvatten. Het coaching-proces omvat niet het adviseren, maar richt zich in plaats daarvan op individuen of groepen die hun eigen doelstellingen bepalen en bereiken.

Training

Trainingen zijn gebaseerd op doelstellingen die vooraf zijn vastgesteld door de trainer of instructeur. Bij coaching stelt de cliënt het doel vast, het coaching-proces helpt wel bij het specificeren ervan. Training gaat uit van een lineair leerproces, dat deel kan uitmaken van een vastgesteld curriculum. Coaching is minder lineair en heeft geen vaststaand curriculum.

Sportcoaching

Een sportcoach is meestal een expert, die het gedrag van individuen, of teams begeleidt of stuurt, op basis van zijn grotere ervaring of kennis. Professionele coaches gebruiken hun ervaring en kennis over het individu of team om de ontwikkelingsrichting te bepalen. Daarnaast richt professionele coaching zich, in tegenstelling tot sportcoaching, niet op gedrag dat slecht of verkeerd wordt uitgevoerd. In plaats daarvan ligt de focus op het identificeren van kansen op basis van individuele sterke punten en capaciteiten.